جزوه ریاضی مهندسی
صفحه اول تماس با ما RSS
جزوه و کتاب دانشگاهی
بوکلت دانلود چهارشنبه 12 ارديبهشت 1397

جزوه ریاضی مهندسی

می توانید جزوه ریاضی مهندسی دانشگاه های شریف و تهران و امیرکبیر و ... را از لینک زیر دانلود نمایید :


http://new.bookletdownload.com/downloads/tag/engineering-mathematics-booklet/


سرفصل جزوه ریاضی مهندسی

این سرفصلها مربوط به درس ریاضی مهندسی دانشگاه و بر اساس فصل های کتاب ریاضیات مهندسی دکتر ادیبی و دکتر بنی فاطمی می باشد ؛

سرفصل های تفصیلی ریاضی مهندسی

فصل اول ؛ سری فوریه

 • مفاهیم اولیه
 • سری فوریه
 • قضیه همگرایی دیریکله
 • سری فوریه فرد یا زوج
 • مشتق گیری جمله به جمله از سری فوریه
 • انتگرال گیری جمله به جمله از سری فوریه
 • تساوی پارسول
 • فرم مختلط سری فوریه
 • قضیه ریمان
 • تبدیلات فوریۀ محدود
 • انتگرال فوریه
 • تبدیل فوریه
 • سری فوریه دوگانه

فصل دوم ؛ دستگاه لاگرانژ

 • مفاهیم اولیه
 • حل معادله خطی مرتبه اول

فصل سوم ؛ مسائل با مقادیر مرزی

 • چگونگی پیدایش یک مقاله دیفرانسیل پاره ای
 • حل معادلات دیفرانسیل پاره ای با روش جداسازی متغیر
 • معادله ناهمگن موج
 • روش مستقیم یافتن جواب معادله نا همگن موج
 • کاربرد سری فوریه در حل معادلات دیفرانسیل پاره ای
 • کاربرد تبدیلات لاپلاس در حل معادلات دیفرانسیل پاره ای

فصل چهارم ؛ مسئله دیریکله

 • مفاهیم اولیه
 • حل مسئله دیریکله درون دایره
 • حل سئله دیریکله در خارج دایره
 • حل مسئله دیریکله در نواحی حلقوی بین دو دایره هم مرکز
 • فرمول انتگرال پواسن
 • حل معادله پواسن

فصل پنجم ؛ معادلات دیفرانسیل پاره ای خطی از مراتب بالاتر

 • حالتی که ضرایب ثابت می باشند
 • معادلات دیفرانسیل پاره ای خطی مرتبه دوم با ضرایب متغیر
 • فرم کانونی
 • معادلات پاره ای خطی مرتبه دوم با ضریب متغیر

فصل ششم ؛ مسئله سه بعدی دیریکله

 • مفاهیم اولیه
 • حل معادلات لاپلاس درون یک مکعب مستطیل
 • حل معادله لاپلاس درون یک کره
 • رویه مرتعش

فصل هفتم ؛ اعداد مختلط

 • مفاهیم و تعاریف اولیه
 • صفحه مختلط
 • تصویر استریوگرافیک

فصل هشتم ؛ توابع تحلیلی

 • تعاریف توپولوژیک در صفحه
 • تابع مختلط
 • حد یک تابع مختلط
 • پیوستگی
 • مشتق یک تابع مختلط

فصل نهم ؛ توابع مقدماتی

 • تابع نمایی
 • توابع مثلثاتی
 • توابع هذلولی
 • توابع لگاریتمی
 • توابع معکوس

فصل دهم ؛ انتگرال مختلط

 • خم پیوسته ، خم بسته ، خم ساده ، خم همواره و خم هموار تکه ای
 • انتگرال منحنی الخط
 • قضیه گرین در صفحه
 • قضیه کوشی
 • قضیه کوشی ( گورسات )
 • فرمول انتگرال کوشی
 • قضیه موررا
 • قضیه تخمین کوشی
 • قضیه لیوویل
 • قضیه اسامی جبر
 • قضیه میانگین گوس

فصل یازدهم ؛ سری تیلور و لرانت و حساب مانده

 • سری تابعی
 • سری توانی
 • صفر یک تابع تحلیلی
 • قضیه لرانت
 • انواع ویژگی
 • حساب مانده

فصل دوازدهم ؛ نگاشت همدیس

 • مفاهیم اولیه
 • نگاشت همدیس
 • نگاشت شوارتز – کریستفل

برای دانلود جزوه دانشگاهی به آدرس زیر مراجعه کنید :

http://new.bookletdownload.com/downloads/category/academic-booklet

تبليغاتclose
آگهی رایگان